Bry deg- uteliv

Prosjektet søker å redusere omsetning og bruk av narkotika, vold og ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet og hindre uønsket adferd. Dette gjøres ved å bedre kommunikasjonen mellom serveringsnæringen, publikum, kommunen og politiet.

Bruk kontaktskjema under eller send mail til brydeg@brydeg.no hvis du ønsker å se på muligheten for Bry deg uteliv i din kommune.


Målsetning

Redusere bruk av narkotika blant gjester og ansatte i utelivet. Redusere spredningsfaren av narkotika ved å hindre rekruttering av nye brukere. Gjøre utelivet mindre attraktivt som arena for bruk og omsetning av narkotika. Og at prosjektet vil redusere volds- og ordensproblemene og således øke sikkerheten for ansatte og gjester.


Endring i adferd

 • Gjennom å skape et tydelig og forutsigbart uteliv og bidra til en positiv endring i rusadferd blant befolkningen i kommunen. 
 • Ved hjelp av profilering og kunnskap, støtte opp om arbeidet for et tryggere og mer inkluderende uteliv.
 • Skape synlig engasjement for et bedre miljø på utesteder. Bevisstgjøre og styrke utelivseiere, ansatte, vakter og gjester sine holdninger mot narkotika.
 • Etablere gode samarbeidsrutiner mellom utelivsbransjen, kommunen og politiet. Bevissthet rundt hva narkotikabruk kan bety for arbeidsplassen, gjester og den øvrige kriminalitetsutviklingen. 


Virkemidler

 • Etablere et strukturert og tverrfaglig samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen.
 • Opprette en styringsgruppe for å sikre en solid forankring av prosjektet. Styringsgruppen bør bestå av sentrale personer på ledelsesnivå. Det anbefales at styringsgruppen består av politistasjonssjef, ordfører, en representant fra bransjen/ restaurantnæringen og lokallagsleder i NNPF.
 • Etablere en ressursgruppe bestående av representanter fra lokalt politi, lokallaget NNPF, eiere/ drivere av serveringsstedene, vaktselskap (er) og kommunen.
 • Definere konkrete lokale mål for prosjektet.
 • Kompetansehevende tiltak i regi av Norsk narkotikapolitiforening etter modell fra gjennomført pilotprosjekt (2006->). Tiltakene retter seg mot utelivsbransjens ansatte, relevante kontroll/ bevillingsfunksjoner i kommunen, SLT-koordinator og lokalt politi.
 • Skape en felles forståelse for prosjektets formål, innhold og hvordan oppdage og forholde seg til gjester som er påvirket av narkotika. For å ta høyde for stor» turnover» i utelivsbransjen og oppdatering av kunnskap om utviklingstrekk, må slik undervisning gjennomføres minst en gang pr. år.
 • Etter samråd med utelivsbransjen synliggjøres prosjektet ved bruk av profileringsmateriell på ansatte og i serveringslokalene forøvrig. Gjennom dette lettes de ansattes arbeid med å gjennomføre kommunens og næringens policy mot narkotika. 


Erfaringer

Det rus- og kriminalforebyggende prosjektet «Bry deg- uteliv» er et samarbeid mellom utelivsbransjen, politi og kommune. Deltagelse i prosjektet er en «vinn-vinn» situasjon for partene. Bruk og omsetning av narkotika i utelivet medfører redusert omsetning av lovlige salgsvarer, påvirker omdømmet og reduserer trivselen hos ansatte og gjester. Videre bidrar det til flere ordensforstyrrelser og voldssituasjoner knyttet til serveringsnæringen. Sikkerheten til ansatte og gjester påvirkes betydelig negativt.

Det er forsket svært lite på sammenhengen mellom bl.a. bruk av narkotika (i særdeleshet sentralstimulerende midler) og vold. Det er NNPFs klare oppfatning at det er tydelige sammenhenger mellom bruk av bl.a. amfetamin, kokain, anabole steroider og antallet grove voldsepisoder i utelivet. Det er all grunn til å anta at narkotikamisbruk alene og i kombinasjon med alkohol i utelivet, er årsak til en del av den ordens- og voldsproblematikk som oppleves. Erfaringer fra pilotprosjektet ”Bry deg- uteliv” i Haugesund som ble startet i 2006 har bidratt til en betydelig reduksjon i antall voldstilfeller og narkotikamisbruk relatert til utelivet. Antallet voldssaker i Haugesund som kan relateres til utelivet har i prosjektperioden blitt redusert med 49%. Utelivsbransjen uttaler at prosjektet har bidratt til å endre byens uteliv i positivt retning. I 2015 ble ”Bry deg- uteliv”  etablert i Tønsberg, også her er det svært gode tilbakemeldinger på prosjektet fra utelivsbransjen, politiet, kommunen og gjester.

Kurs og øvrige kompetansehevende og holdningsmessige tiltak står sentralt i prosjektet. Alle ansatte inviteres på halvdagskurs i prosjektets formål, innhold og hvordan oppdage og forholde seg til narkotikapåvirkede gjester.

Kurset ”Tegn & symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” tilbys ordensvakter/vaktselskaper som deltar i prosjektet. Denne opplæringen går over totalt 16 timer fordelt på 2 dager. Kursene gjennomføres med instruktører fra Norsk narkotikapolitiforening.

Øvrige ansatte i serveringsnæringen tilbys et halvdags kurs for å øke kompetansen og skape felles forståelse for arbeidet. De gis trygghet, «spørrekompetanse» og nødvendig kunnskap for å bidra til prosjektets formål. Lokale politikere, kommunale bevillingsbehandlere, politiledelse, skjenkekontrollører, sponsorer/ økonomiske bidragsytere inviteres også til denne opplæringen.

Det anbefales en halvdags repetisjonskurs hvert tredje år for deltagere i kategorien ordensvakter/ vaktselskaper for å sikre oppdatert kunnskap om nye trender og utviklingstrekk innen narkotika og kriminalitetsbildet. Bedre kunnskap blant ordensvakter vil føre til at de oppdager mer, rapporterer mer og avvise flere uønskede gjester.  


Praktisk tilnærming

Et av suksesskriteriene til prosjektet ligger i at det blir utarbeidet rutiner for erfaringsutveksling/ informasjonsdeling i forbindelse med helger og eventuelt andre arrangementer.  Politi, ordensvakter og representanter for utelivet har korte, planlagte møter i forkant av aktuelle utelivskvelder. Møtene skal være korte og informative. Møtene sikrer notoritet og skaper inkludering i prosjektet, samtidig som det fremmer nødvendig kommunikasjon mellom partene.

Det utarbeides en skriftlig avtale om deltakelse i prosjektet med de enkelte utestedene.  Der det finnes bransjeforening, bør denne søkes ansvarliggjort i prosjektet. Hvert serveringssted som deltar i prosjektet utstyres med nødvendig profileringsmateriell.

Styringsgruppen er ansvarlig for gjennomføring av nødvendig evaluering som en kontinuerlig prosess gjennom prosjektperioden.

Det tilstrebes at prosjektet etablerer en videre praksis for samarbeid i byens uteliv. 

  Henvendelser om Bry Deg kampanjen

  0/1000


  Tilbake til toppen