Forfatter: Jan Erik Bresil

Foreldreoppropet mot narkotika!

Mange bekymrede foreldre har tatt kontakt med oss og andre organisasjoner. De har ønsket hjelp til å uttrykke sin bekymring som foreldre opp mot hvordan vi skal endre vår ruspolitikk fremover. Trykk på bildet under og les om foreldreoppropet!

Bry Deg foredrag – Innhold

Våre foredrag tilpasses forskjellige settinger men har noen tema som alltid er med. Standard foredragene holdes over to timer. Når disse holdes som en del av et folkemøte eller lignende setting kan omfanget reduseres til en time. Foredragene holdes av engasjerte foredragsholdere fra våre lokallag som gjennomgår vår internutdanning. Disse tar også med seg sine arbeidserfaringer inn i dette frivillige arbeidet.

Russituasjonen
Såvel antallet stoffer som hvordan de virker og ser ut har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. For å kunne påvirke ditt barn i riktig retning i oppveksten krever det mer kunnskap hos foreldre enn noen gang tidligere.

Hva påvirker barn og unge?
Barn og unge påvirkes på mange ulike måter. Forholdet til rett og galt, hvordan være overfor andre mv. Hvordan påvirkes barna, og  hvilke mekanismer virker når barna skal gjøre sine viktigste valg i livet.

Narkotika og trender
Hva trenger du å vite om de ulike stoffene som er på markedet i dag. Bry Deg foredraget gir deg god nok spørrekompetanse slik at du kan bidra konstruktivt når temaet dukker opp i hverdagen

Hva kan foreldre gjøre?
Hva kan du som foreldre/voksen gjøre for å bidra til at oppveksten til barna ikke blir preget av rus og kriminalitet. 

Bry Deg – Folkemøte

NNPF arrangerer jevnlig folkemøter i lokalsamfunn over hele landet. Sammen med lokale samarbeidspartnere lager vi kvelder med faglig og følelsesmessig påfyll for voksne rollemodeller, foreldre og eldre ungdommer. Våre folkemøter handler om å gi voksne og rollemodeller den kunnskap og de verktøy som trengs for å stå i diskusjonen rundt rusmidler. Samtidig ønsker vi at flest mulig skal bry seg om dem rundt seg og sitt nærmiljø. Folkemøtene våre skal være uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Et slikt folkemøte avholdes gjerne på 2-3 timer. Ofte inkludert en pause, stands fra gode lokale krefter og en kort pause til å møtes over en kaffe.

Et tradisjonelt folkemøte inneholder gjerne følgende tema:

 • Velkommen ved arrangør og NNPF
 • Kort orientering fra lokalt forebyggende politi
 • Foredraget «Bry Deg – Si nei til narkotika»
 • Ett eller flere temaforedrag (Se under for noen forslag)
 • Noen ønsker også et kort kulturelt innslag?

Ønsker du et Folkemøte i din kommune eller nærmiljø kan du ta kontakt med vårt nærmeste lokallag, bruke kontaktskjemaet under eller sende mail til brydeg@brydeg.no
Temaforedrag

Her er en oversikt over noen temaforedrag vi kan anbefale etter mange flotte folkemøter:

«Tør du?» – Arne og Mona Bratland

Foredraget handler om hvilken risiko de unge utsetter seg for ved å prøve eller bruke de lettest tilgjengelig narkotiske stoffene. I foredraget fokuseres det på MDMA/ecstasy og cannabisproduktene hasj og marihuana. Narkotiske stoffer som mange unge oppfatter som ufarlige. I foredraget forteller Arne og Mona om hva som skjedde da deres eldste sønn døde etter å ha prøvd MDMA for første gang. Uten å bruke pekefinger og formaninger formidles fakta og eksempler fra virkeligheten knyttet til bruk av de stoffene som de unge oppfatter som ufarlige.

Her kan du lese mer om foredragetMyter og fakta i legaliseringsdebatten – NNPF

I dette foredraget forteller en av våre dyktige fagpersoner om de myter som vi alle, men spesielt våre unge, utsettes for daglig i legaliseringsdebatten. Hvis man begynner å snakke om «hasjsprøyter» vil unge søke råd hos andre. Foredraget gir faglig påfyll slik at rollemodeller og foreldre kan stå stødig i debatten med de unge.Brukeropplevelser – No limitiations

Under flere av våre folkemøter i Rogaland har vi fått et gripende foredrag og show med brukeropplevelser . Brukere og behandlere forteller om sine opplevelser med målet om at vi alle skal bry oss litt mer om andre.

Her kan du lese mer om No limitiations

Bry Deg – Idrett

For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til Bry Deg arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet.  Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet.

Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme. Foreldrerollen i nærmiljøet og idrettslagets ruspolicy er sentrale elementer i et Bry Deg foredrag for idrettslag. Evne til empati, omsorg og godt fellesskap kommer ikke av seg selv, Bry Deg kan være en god inngang til et mer inkluderende og inspirerende idrettslag. NNPFs lokallag gjør avtaler med lokale idrettslag om Bry Deg samarbeid.


Vi samarbeider både med små og store idrettslag gjennom våre lokallag. Et slikt samarbeid formaliseres gjerne gjennom en kontrakt og kan bestå av:

 • Vi avholder Bry deg foredrag for din klubb rettet mot ansatte, foreldre, rollemodeller etc.
 • Deres klubb viser deres standpunkt ved å bruke Bry deg logo på drakter og eventuelt promotering på stadion eller anlegg med våre logo, video, led-reklame etc.
 • Etter avtale kan vi også vurdere å stille med stand på større arrangement i regi av klubben


Bestille Bry deg foredrag eller bli en Bry deg klubb

For å bli en Bry deg idrettsklubb kan du kontakte vårt nærmeste lokallag, bruke kontaksskjema under, eller sende en mail til brydeg@brydeg.no

Bry deg foredrag og stand aktivitet er en del av vårt frivillige arbeid og kostnadsfrie for deg så lenge dere stiller lokaler/fasiliteter.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto: 1506.28.41041

Bry Deg – Russ

Russetiden skal være et minne for livet. Overgang fra skolegang til studier og arbeidsliv skal markeres på en artig måte. Russetiden kan dessverre for noen utarte seg i en retning som de ikke hadde sett for seg. Ubetenksomhet, midlertidig svekket dømmekraft og plutselig behov for å presse grenser kan gi russetiden en unødig vond bismak.

Det er en dårlig start på resten av livet om du gjør valg i russetiden som ødelegger for fremtiden. Bry Deg-russ er et forebyggende og reflekterende prosjekt der russ blir bevisst sine egne holdninger og gi de bakgrunn for å kunne ta bedre valg i russetiden.

Et lokalt Bry deg russ prosjekt kan inneholde en eller flere av følgende moment:

 • Bry deg foredrag for hele russekullet
 • At man skriver en kontrakt med enkeltpersoner og/eller grupper om å avstå fra illegale rusmidler
 • Belønninger for å overholde slike kontrakter, gjerne i samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv
 • Merking av klær, effekter og busser med Bry deg logo
 • Positiv mediaomtale

Vil du etablere samarbeid om Bry deg russ?

Ønsker du å samarbeide om Bry deg Russ i ditt nærmiljø kan du kontakte vårt nærmeste lokallag, bruke kontaksskjema under, eller sende en mail til brydeg@brydeg.no

Bry deg foredrag og stand aktivitet fra oss er en del av vårt frivillige arbeid og kostnadsfrie for deg så lenge dere stiller lokaler/fasiliteter.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto:
1506.28.41041

«Bry Deg – Russ» i media:

Aust Agder Blad 2013

Kongsberg Russen på NRK 2014

Bry deg- uteliv

Prosjektet søker å redusere omsetning og bruk av narkotika, vold og ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet og hindre uønsket adferd. Dette gjøres ved å bedre kommunikasjonen mellom serveringsnæringen, publikum, kommunen og politiet.

Bruk kontaktskjema under eller send mail til brydeg@brydeg.no hvis du ønsker å se på muligheten for Bry deg uteliv i din kommune.


Målsetning

Redusere bruk av narkotika blant gjester og ansatte i utelivet. Redusere spredningsfaren av narkotika ved å hindre rekruttering av nye brukere. Gjøre utelivet mindre attraktivt som arena for bruk og omsetning av narkotika. Og at prosjektet vil redusere volds- og ordensproblemene og således øke sikkerheten for ansatte og gjester.


Endring i adferd

 • Gjennom å skape et tydelig og forutsigbart uteliv og bidra til en positiv endring i rusadferd blant befolkningen i kommunen. 
 • Ved hjelp av profilering og kunnskap, støtte opp om arbeidet for et tryggere og mer inkluderende uteliv.
 • Skape synlig engasjement for et bedre miljø på utesteder. Bevisstgjøre og styrke utelivseiere, ansatte, vakter og gjester sine holdninger mot narkotika.
 • Etablere gode samarbeidsrutiner mellom utelivsbransjen, kommunen og politiet. Bevissthet rundt hva narkotikabruk kan bety for arbeidsplassen, gjester og den øvrige kriminalitetsutviklingen. 


Virkemidler

 • Etablere et strukturert og tverrfaglig samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen.
 • Opprette en styringsgruppe for å sikre en solid forankring av prosjektet. Styringsgruppen bør bestå av sentrale personer på ledelsesnivå. Det anbefales at styringsgruppen består av politistasjonssjef, ordfører, en representant fra bransjen/ restaurantnæringen og lokallagsleder i NNPF.
 • Etablere en ressursgruppe bestående av representanter fra lokalt politi, lokallaget NNPF, eiere/ drivere av serveringsstedene, vaktselskap (er) og kommunen.
 • Definere konkrete lokale mål for prosjektet.
 • Kompetansehevende tiltak i regi av Norsk narkotikapolitiforening etter modell fra gjennomført pilotprosjekt (2006->). Tiltakene retter seg mot utelivsbransjens ansatte, relevante kontroll/ bevillingsfunksjoner i kommunen, SLT-koordinator og lokalt politi.
 • Skape en felles forståelse for prosjektets formål, innhold og hvordan oppdage og forholde seg til gjester som er påvirket av narkotika. For å ta høyde for stor» turnover» i utelivsbransjen og oppdatering av kunnskap om utviklingstrekk, må slik undervisning gjennomføres minst en gang pr. år.
 • Etter samråd med utelivsbransjen synliggjøres prosjektet ved bruk av profileringsmateriell på ansatte og i serveringslokalene forøvrig. Gjennom dette lettes de ansattes arbeid med å gjennomføre kommunens og næringens policy mot narkotika. 


Erfaringer

Det rus- og kriminalforebyggende prosjektet «Bry deg- uteliv» er et samarbeid mellom utelivsbransjen, politi og kommune. Deltagelse i prosjektet er en «vinn-vinn» situasjon for partene. Bruk og omsetning av narkotika i utelivet medfører redusert omsetning av lovlige salgsvarer, påvirker omdømmet og reduserer trivselen hos ansatte og gjester. Videre bidrar det til flere ordensforstyrrelser og voldssituasjoner knyttet til serveringsnæringen. Sikkerheten til ansatte og gjester påvirkes betydelig negativt.

Det er forsket svært lite på sammenhengen mellom bl.a. bruk av narkotika (i særdeleshet sentralstimulerende midler) og vold. Det er NNPFs klare oppfatning at det er tydelige sammenhenger mellom bruk av bl.a. amfetamin, kokain, anabole steroider og antallet grove voldsepisoder i utelivet. Det er all grunn til å anta at narkotikamisbruk alene og i kombinasjon med alkohol i utelivet, er årsak til en del av den ordens- og voldsproblematikk som oppleves. Erfaringer fra pilotprosjektet ”Bry deg- uteliv” i Haugesund som ble startet i 2006 har bidratt til en betydelig reduksjon i antall voldstilfeller og narkotikamisbruk relatert til utelivet. Antallet voldssaker i Haugesund som kan relateres til utelivet har i prosjektperioden blitt redusert med 49%. Utelivsbransjen uttaler at prosjektet har bidratt til å endre byens uteliv i positivt retning. I 2015 ble ”Bry deg- uteliv”  etablert i Tønsberg, også her er det svært gode tilbakemeldinger på prosjektet fra utelivsbransjen, politiet, kommunen og gjester.

Kurs og øvrige kompetansehevende og holdningsmessige tiltak står sentralt i prosjektet. Alle ansatte inviteres på halvdagskurs i prosjektets formål, innhold og hvordan oppdage og forholde seg til narkotikapåvirkede gjester.

Kurset ”Tegn & symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” tilbys ordensvakter/vaktselskaper som deltar i prosjektet. Denne opplæringen går over totalt 16 timer fordelt på 2 dager. Kursene gjennomføres med instruktører fra Norsk narkotikapolitiforening.

Øvrige ansatte i serveringsnæringen tilbys et halvdags kurs for å øke kompetansen og skape felles forståelse for arbeidet. De gis trygghet, «spørrekompetanse» og nødvendig kunnskap for å bidra til prosjektets formål. Lokale politikere, kommunale bevillingsbehandlere, politiledelse, skjenkekontrollører, sponsorer/ økonomiske bidragsytere inviteres også til denne opplæringen.

Det anbefales en halvdags repetisjonskurs hvert tredje år for deltagere i kategorien ordensvakter/ vaktselskaper for å sikre oppdatert kunnskap om nye trender og utviklingstrekk innen narkotika og kriminalitetsbildet. Bedre kunnskap blant ordensvakter vil føre til at de oppdager mer, rapporterer mer og avvise flere uønskede gjester.  


Praktisk tilnærming

Et av suksesskriteriene til prosjektet ligger i at det blir utarbeidet rutiner for erfaringsutveksling/ informasjonsdeling i forbindelse med helger og eventuelt andre arrangementer.  Politi, ordensvakter og representanter for utelivet har korte, planlagte møter i forkant av aktuelle utelivskvelder. Møtene skal være korte og informative. Møtene sikrer notoritet og skaper inkludering i prosjektet, samtidig som det fremmer nødvendig kommunikasjon mellom partene.

Det utarbeides en skriftlig avtale om deltakelse i prosjektet med de enkelte utestedene.  Der det finnes bransjeforening, bør denne søkes ansvarliggjort i prosjektet. Hvert serveringssted som deltar i prosjektet utstyres med nødvendig profileringsmateriell.

Styringsgruppen er ansvarlig for gjennomføring av nødvendig evaluering som en kontinuerlig prosess gjennom prosjektperioden.

Det tilstrebes at prosjektet etablerer en videre praksis for samarbeid i byens uteliv. 

Bry Deg – Foreldre

Et viktig moment i prosjektet «Bry deg- si nei til narkotika» er å bevisstgjøre voksenpersoner som har daglig kontakt med barn og unge, om viktigheten av å delta aktivt i deres oppvekst. Sammen med foreldre ønsker vi å bidra til at barn og ungdom ikke begynner med narkotika. I løpet av oppveksten gjør barna mange vanskelige valg som får konsekvenser for resten av livet. I den forbindelse er frykten for å bli stående alene trolig helt avgjørende for hvilket standpunkt ungdom velger i sitt forhold til narkotika.

En positiv foreldrekultur handler om å bli bedre til å hjelpe barna i oppveksten. Barn og unge trenger et nettverk av voksne som kan gjøre det lettere å ta de riktige valgene. Et «Bry deg- foredrag» er en god start på en positiv foreldrekultur. Foredragene er kostnadsfrie og holdes på frivillig basis av våre engasjerte foredragsholdere.

Vanligvis blir vi kontaktet av Foredrerådets arbeidsutvalg (FAU) eller skolens ledelse som gjør avtale om invitasjoner og den praktiske gjennomføringen. Bruk kontaktskjema nederst på siden for å booke foredrag til din skole.

«Bry deg- foreldre» retter seg i utgangspunktet mot voksne og er ikke et tilbud til elever.Bestille Bry deg foredrag

Bry deg foredrag er en del av vårt frivillige arbeid og er kostnadsfrie for deg så lenge du har lokaler vi kan avholde foredraget i. Les mer om våre Bry deg foredrag her.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto: 1506.28.41041

For å bestille et foredrag kan du kontakte ditt nærmeste lokallag, bruke kontaktskjemaet under eller sende en mail til brydeg@brydeg.no