• Foreningen drives på frivillig basis og skal søke å skape et bedre samarbeid utad og innad, samt samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap.

  • Foreningen ledes av et styre som velges av medlemmene på Landsmøtet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste besluttende organ.

  • NNPF er ikke en del av politiet eller andre offentlige etaters organisasjon. Vi er en frivillig forening (NGO) uten offentlige eierinteresser. Det offentlige har heller ingen annen innflytelse på driften. NNPF har lokallag en rekke steder i Norge, og disse er underlagt NNPFs vedtekter og vedtekter for lokallag.

  • Medlemmene i NNPF er i det alt vesentlige ansatte i ulike offentlige etater som f.eks Politiet, Tolletaten, Forsvaret, Kriminalomsorgen og Påtalemyndigheten. Medlemmer, tillitsvalgte og andre som representerer NNPF skal være svært bevisst på å tydeliggjøre hvem de representerer til enhver tid.

  • Det skal tydelig fremgå hvem som er avsender og samarbeidspartner. Ved henvendelser ut til samarbeidspartnere og andre skal f.eks NNPFs eget brevark, konvolutt, keynotes/powerpoints og mailadresser benyttes.

  • Når medlemmer av NNPF representerer foreningen i forbindelse med foredrag og annet som en del av sitt frivillige arbeid, skal det ikke benyttes uniform, arbeidstøy el.l som kan lede til misforståelse av hvem vedkommende representerer.

  • Medlemmer av NNPF som representerer foreningen i ulike sammenhenger (foredrag og annet) anbefales å benytte
    bekledning merket NNPF og eller ”Bry Deg”. Ved foredrag der man representerer NNPF skal NNPFs grafiske profil benyttes.

  • NNPFs grafiske profil skal kun benyttes i regi av foreningens egne arrangement. Dersom det oppstår tvil om anledningen til å benytte NNPFs materiell o.l skal styret/sekretariat konsulteres.

Tilbake til toppen