• Foreningen drives på frivillig basis og skal søke å skape et bedre samarbeid utad og innad, samt samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap.

  • Foreningen ledes av et styre som velges av medlemmene på Landsmøtet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste besluttende organ.

  • Foreningen er ikke en del av politiet eller andre offentlige etaters organisasjon. Vi er en frivillig forening (NGO) uten offentlige eierinteresser. Det offentlige har heller ingen annen innflytelse på driften. NNF har lokallag en rekke steder i Norge, og disse er underlagt NNFs vedtekter og vedtekter for lokallag.

  • Medlemmene i NNF er i det alt vesentlige ansatte i ulike offentlige etater som f.eks Politiet, Tolletaten, Forsvaret, Kriminalomsorgen og Påtalemyndigheten. Medlemmer, tillitsvalgte og andre som representerer NNF skal være svært bevisst på å tydeliggjøre hvem de representerer til enhver tid.

  • Det skal tydelig fremgå hvem som er avsender og samarbeidspartner. Ved henvendelser ut til samarbeidspartnere og andre skal f.eks NNFs eget brevark, konvolutt, keynotes/powerpoints og mailadresser benyttes.

  • Når medlemmer representerer foreningen i forbindelse med foredrag og annet som en del av sitt frivillige arbeid, skal det ikke benyttes uniform, arbeidstøy el.l som kan lede til misforståelse av hvem vedkommende representerer.

  • Medlemmer som representerer foreningen i ulike sammenhenger (foredrag og annet) anbefales å benytte
    bekledning merket NNF og eller ”Bry Deg”. Ved foredrag der man representerer NNF skal NNFs grafiske profil benyttes.

  • NNFs grafiske profil skal kun benyttes i regi av foreningens egne arrangement. Dersom det oppstår tvil om anledningen til å benytte materiell o.l skal styret/sekretariat konsulteres.

Tilbake til toppen