Vedtekter for NNPF

(Sist revidert på landsmøtet 2019)

§1 – FORMÅL OG VIRKSOMHET
1. Organisasjonens navn skal være NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING – forkortet NNPF
2. NNPF skal være en narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet, blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning. NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet.
3. NNPF skal bidra til å skape et bedre samarbeid på tvers av kontrolletatene og med andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF skal samle, systematisere og formidle aktuell informasjon og kunnskap.
4. Organisasjonen skal ledes av et styre. Når styret finner det økonomisk forsvarlig kan det opprettes et sekretariat. Eventuelt økonomisk overskudd fra aktiviteter drevet av organisasjonen, skal i sin helhet tilbakeføres organisasjonens formål og frivillige aktivitet.
5. Organisasjonens sete skal være i Oslo.
6. Organisasjonens virkeår skal være fra 1. januar til 31. desember (fra 2020).

§2 – MEDLEMSKAP
1. Som medlemmer kan opptas tjenestepersoner i Tolletaten, Politietaten og Påtalemyndigheten, som har fullført sin grunnutdanning. Som medlemmer kan opptas ansatte i justissektoren som har innsats mot narkotika og/eller innsats mot alvorlig organisert kriminalitet som sitt primære arbeidsområde, samt andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.
2. Studenter ved Politihøgskolen kan opptas som medlemmer ved oppstart av første studieår (B1) som studentmedlem og får da tilhørighet i NNPF lokallag for politistudenter. Medlemskapet gjelder til endt grunnutdanning. Ved fullført grunnutdanning konverteres medlemskapet automatisk til vanlig medlemskap. Innen 1. januar året etter endt grunnutdanning må̊ ansettelse i politietaten bekreftes. Hvis ikke vil medlemskapet bli konvertert til støttemedlemskap.
3. Søknad om medlemskap innvilges av lederen, men han skal fremlegge søknaden for styret til godkjennelse. Styret kan omgjøre lederens avgjørelse. Lederen kan ikke innvilge søknad om medlemskap når det anses å foreligge særlige grunner som nevnt i § 2 nr. 1. Lederen skal da fremlegge søknaden for styret. Avslag på medlemskap skal begrunnes og avslaget kan påklages inn for Landsmøtet.
4. Medlemskontingenten bestemmes av Landsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis. 
Kontingenten for vanlig medlemskap i NNPF er kr. 300,- hvorav 25 % av summen tilfaller det respektive lokallag som det enkelte medlem tilhører. Kontingenten for studentmedlemskap i NNPF er kr. 200,- for hele grunnutdanningen (3 år) hvorav 50 % av summen tilfaller lokallaget for politistudentene. Kontingenten for støttemedlemskap i NNPF er kr. 200,- 
Alle medlemstyper vil motta fagbladet «Motgift» fire ganger i året. Vanlig og studentmedlemskap gir adgang til gratis fagdager i regi av lokallagene, samt anledning til å delta på den årlige utdanningskonferansen mot en påmeldingsavgift. 
5. Medlemmer som ikke betaler kontingenten i to påfølgende år, blir automatisk strøket.
6. Styret kan utelukke et medlem som motarbeider organisasjonen eller på annen måte opptrer i strid med organisasjonens vedtekter eller som ikke lenger oppfyller vilkårene i § 2 nr. 1. Medlem som blir utelukket av styret kan påklage avgjørelsen inn for Landsmøtet.
7. Personer som har gjort en særlig innsats for foreningen kan av styret oppnevnes som æresmedlem, og tildeles hederstegn. Medlemmer av styret kan ikke oppnevnes som æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
​8. Styret kan når det finner det hensiktsmessig opprette en ordning med støttemedlemskap i foreningen.

§ 3 – LANDSMØTET
1.Landsmøtet er organisasjonens høyeste besluttende organ og avholdes en gang pr. år. Ved stemmegivning har alle medlemmer som har betalt kontinent stemmerett. Stemming med fullmakt kan ikke forekomme. Landsmøtet kan bestemme at kun medlemmer har adgang til forhandlingene.
2. Tiden for Landsmøtet fastsettes og kunngjøres med minst 6 ukers varsel. Saksliste og valgkomiteens innstilling skal fremgå av kunngjøringen.
3. Saker som ønskes behandlet under innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før Landsmøtet. Dagsorden med eventuelt innkomne forslag skal kunngjøres senest 1 uke før møtet. Landsmøtet ledes av dirigent. Landsmøtet skal behandle:
• a) Valg av dirigent
• b) Valg av 2 referenter
• c) Valg a v 2 representanter som skal undertegne protokoll fra Landsmøtet • d) Godkjenne de fremmøtte representantene) Godkjenne saksliste og forretningsidè
• f) Styres årsberetning
• g) Regnskap
• h) Budsjett
• i) Innkomne forslag
• j) Valg av styre
• k) Valg av valgkomite
• l) Godkjenning av revisor
4. Styret velges for 2 år om gangen. Leder, nestleder, kasserer, styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges særskilt. Leder og nestleder kan ikke være på valg samme år. Øvrige tillitsverv velges for 2 år.
5. For å bli valgt, kreves absolutt flertall med mindre Landsmøtet bestemmer noe annet for hvert enkelt tilfelle.
6. Valgene forberedes av en valgkomitè som består av en leder, to medlemmer samt ett varamedlem, alle valgt av Landsmøtet. Forslag til nominasjoner sendes valgkomiteens leder i god tid. Valgkomiteen innstiller kandidatene som skal velges på Landsmøtet. Styret innstiller overfor Landsmøtet medlemmer til valgkomiteen. Personer som er eller vil bli innstilt til tillitsverv er ikke valgbare medlemmer i valgkomiteen. Styret kunngjør innstillingene sammen med innkallingene.
7. På Landsmøtet avgjøres alle saker med simpelt flertall, med unntak av de saker som etter vedtektene krever absolutt flertall.
8. Avstemninger er skriftlige dersom det er sagt i vedtektene, eller dersom minst en av de fremmøtte krever det.

§ 4 – EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært Landsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møtet kan bare behandle de saker som foranlediget innkallingen. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder de samme som for ordinært Landsmøte.

§ 5 – STYRET
1. Styret består av leder, nestleder, kasserer samt 5 og maksimalt 10 styremedlemmer. Varamedlemmer innkalles når de faste medlemmer i styret har forfall. Sekretær velges blant styremedlemmene når nytt styre konstitueres.
2. Styret møtes etter innkalling fra styrets leder eller når minst 2 medlemmer av styret framsetter krav om dette overfor leder. Innkallelsen bør være styremedlemmene i hende minst 7 dager før møtet.
3. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er lovlig innkalt og minst 2/3 av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.
4. Når styret møtes skal det føres referat som skal godkjennes med eventuelle rettelser i påfølgende styremøte. Referatet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene og revisor ved forespørsel.
5. Styret leder organisasjonen og forvalter dens midler etter retningslinjer i h.h.t. organisasjonens vedtekter.
6. Lederen og kassereren tegner for organisasjonen.
7. Styret har fullmakt til å nedsette de arbeidsgrupper og komiteer det finnes behov for
og fastlegge deres mandat innenfor budsjett og i h.h.t. organisasjonens målsetting.
8. Styret har ansvar for å gi ut et medlemsblad som skal være et informasjonsorgan for
foreningens medlemmer. Styret skal utnevne en redaktør som skal være ansvarlig for utgivelse og drift av bladet. Bladets innhold og drift skal reguleres i form av instruks fra styret til redaktør.
9. Styret avgjør om hvem som skal tildeles stipend.
10. Styret gir årsberetning, økonomisk beretning og budsjettforslag til Landsmøtet.

§ 6 – LOKALLAG
Der det er formålstjenlig kan det i NNPF etableres lokallag eller regionslag. Det er utarbeidet egne vedtekter for lokallag/regionlag som vedtas av landsmøte i NNPF. Lokallagene/regionslagene forplikter seg å følge NNPFs vedtekter, formål og policy.

§ 7 – VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene skjer etter vedtak av Landsmøtet. Til gyldige vedtak kreves 2/3 flertall og forslaget er sendt styret minst 4 uker før Landsmøtet.

§ 8 – OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av organisasjonen skal fattes med minst 2/3 flertall under to påfølgende Landsmøter, hvorav det ene Landsmøtet skal være ordinært. Ved beslutning om oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler avhendes slik som siste Landsmøte bestemmer.

§ 9 – TVIST
Tvist mellom organisasjonen og et medlem skal avgjøres i h.h.t. tvistemålsloven av 13. august 1915 nr.6.

Sist endret ved Landsmøtevedtak 2. november 2018.

Vedtekter for lokallag i NNPF

(Vedtatt på landsmøtet 19.10.2007)

1. Formål
Lokallag i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) skal være en pådriver for å fremme foreningens arbeid i lokalmiljøene med spesiell vekt på narkotikaforebyggende tiltak. Lokallaget skal tilstrebe og initiere lokale rusforebyggende tiltak i forståelse med NNPFs øvrige strategier. Lokallaget skal en gang pr år tilstrebe å arrangere et fagseminar av 1 dags varighet. Lokallag i NNPF forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og styrets beslutninger.

2. Organisering
Lokallaget har årsmøte hvert år hvor det velges et styre. Lokallaget ledes av et valgt styre med leder, nestleder, kasserer og inntil to styremedlemmer. Sekretær velges blant styremedlemmene når nytt styre konstitueres. Styret i lokallaget svarer for forvaltningen av lokallagets økonomiske midler.   Medlemmer av NNPF som geografisk hører inn under det enkelte lokallag er å anse som medlem i lokallaget ved betalt kontingent i hovedforeningen. 25 % *) av medlemsavgiften til NNPF tilfaller det enkelte lokallag f.o.m 1.1.08.
Lokallaget oppretter egen konto og rapporterer til NNPF sentralt vedrørende kontostatus og økonomi forøvrig hvert år innen utgangen av juni. Lokallaget kan etter søknad tildeles støtte til ulike prosjekter fra NNPF sentralt. Søknaden behandles av NNPFs styre.
Kursvirksomhet og effektomsetning skal kanaliseres gjennom NNPF sentralt for å sikre en enhetig profil og kvalitet.
Lokallagene i regioner med 3 eller flere lokallag kan sammen danne regionslag. Regionslagene skal være samarbeidsorganer for aktivitet i regionen. Regionslag kan dannes i følgende regioner:
• Sørlandet
• Vestlandet
• Østlandet
• Midt- Norge
• Nord- Norge
Evt. kan regionslag opprettes på tvers av de overstående der dette er formålstjenelig, etter samtykke fra styret i NNPF.
Styret i lokallaget rapporterer lokallagets aktiviteter (inkl. Økonomisk status) til NNPFs hovedstyre en gang pr. år. Rapport skal foreligge innen utgangen av juni.

3. Opphør av lokallag
Lokallaget kan oppløses ved 2/3 flertall og etter lovlig innkalling til lokallagets årsmøte. Ved opphør av lokallag tilfaller lokallagets samlede midler NNPF sentralt og medlemmene administreres av NNPF sentralt. Tvister mellom eller i et av foreningens lokallag avgjøres av NNPFs styre. Styrets beslutning kan ankes inn for Landsmøtet i NNPF for endelig avgjørelse.

Tilbake til toppen